Ràdio Begur

Ràdio Begur

BENVINGUTS

Benvinguts al Blog Oficial de Ràdio Begur


dilluns, 28 de novembre de 2016

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI

Font: Ajuntament de Begur - Dilluns, 28/11/16
 
C O N V O C A T Ò R I A
L’Alcalde us convoca a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que es durà a terme el proper dia 29 de novembre de 2016 (dimarts) a 2/4 de 9 del vespre, en primera convocatòria i dos dies després a la mateixa hora en segona convocatòria, cas de no existir el quòrum exigit en la primera, en el Saló de Sessions de l’Ajuntament, a la fi de resoldre sobre l’aprovació, si s’escau, dels punts inclosos en el següent

ORDRE DEL DIA :
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de l’Ajuntament.
2.- Informacions d’Alcaldia.
3.- Classificació de les ofertes presentades en el procediment obert del contracte de la Gestió indirecta mitjançant concessió, dels serveis públics municipals d’abastament domiciliari d’aigua potable i de clavegueram de Begur.
4.- Modificació del Reglament del Servei de proveïment domiciliari d’aigua potable.
5.- Precs i preguntes

L’ALCALDE,
Joan Manel LOUREIRO VALL