Ràdio Begur

Ràdio Begur

BENVINGUTS

Benvinguts al Blog Oficial de Ràdio Begur


dilluns, 26 de setembre de 2016

CONVOCATÒRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT PEL PROPER 27 DE SETEMBRE

Font: Ajuntament de Begur - Dilluns, 26/09/16
 
C O N V O C A T Ò R I A
L’Alcalde us convoca a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que es durà a terme el proper dia 27 de setembre de 2016 (dimarts) a 2/4 de 9 del vespre, en primera convocatòria i dos dies després a la mateixa hora en segona convocatòria, cas de no existir el quòrum exigit en la primera, en el Saló de Sessions de l’Ajuntament, a la fi de resoldre sobre l’aprovació, si s’escau, dels punts inclosos en el següent

ORDRE DEL DIA :
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de l’Ajuntament.
2.- Informacions d’Alcaldia.
3.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2017.
4.- Desestimació de recurs de reposició contra l’acord d’imposició i ordenació de contribucions especials per a l’execució de l’obra de dotació de serveis a la Cra. de Circumval·lació des del c/ Sant Antoni fins a l’aparcament del Sot d’en Ferrer.
5.- Nomenament de nous membres voluntaris de protecció civil de Begur i delegació d’aquesta competència a favor de la Junta de Govern Local.
6.- Precs i Preguntes.